Rekrutacja na stanowisko Głównej Księgowej – umowa na zastępstwo.

27 listopada 2019
Oglądano: 944

Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu

ogłasza nabór na stanowisko:
GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEGO OŚRODKA – 1/2 etatu, umowa na zastępstwo.

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu, ul. Gdańska 15, 83-047 Przywidz

– Określenie stanowiska: Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury,

2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
– Wymagania niezbędne:

– Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), następujące niezbędne wymagania:

– Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej „głównym księgowym”, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

prowadzenia rachunkowości jednostki;

wykonania dyspozycji środkami pieniężnymi;

dokonania wstępnej kontroli:

zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych finansowych.

– Głównym księgowym, z zastrzeżeniem ust.9, może być osoba, która:

ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, także nie była karana za przestępstwo umyślne;

posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

spełnia jeden z poniższych warunków:

ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

zna przepisy prawne: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz inne przepisy prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

Wymagania dodatkowe

– znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego ordynacji podatkowej;

– doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze finansów publicznych;

– znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych.

– umiejętność interpretowania przepisów;

– komunikatywność, wysoka kultura osobista;

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki samorządowej.

– Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

– Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.

– Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego.

– Sporządzanie sprawozdań finansowych z przyznanej dotacji przez organizatora.

– Przygotowanie projektu planu finansowego instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.

– Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej podatkowej instytucji.

– Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, księgowanie dokumentów finansowych.

– Naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowego ich przekazywania.

– Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.

– Obsługi programów księgowych m.in. Płatnik, Symfonia finanse i księgowość.

– Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.

– Sporządzanie umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

– Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.

– Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.

– Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

– Rozliczanie pozyskiwanych środków finansowych z innych źródeł.

4.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

– Stanowisko w biurze, usytuowanym w Hali Arena Przywidz, ul. Szkolna 1A, 83-047 Przywidz

– Praca w wymiarze 4 godzin dziennie (możliwość elastycznego czasu pracy, również w formie pracy zdalnej)

Wymagane dokumenty

– List motywacyjny.

– Życiorys (CV).

– Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.

– Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

– Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.

– Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

– Oświadczenie kandydata, że nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

– Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

– Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

– Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru – podpisane.

5. Termin składania dokumentów:

– Termin: do 15.12.2019 r. do godz. 14.00.

– Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do Dyrektor GOK pod adresem Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz (liczy się termin wpływu dokumentów do GOK), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”.

6. Dodatkowe informacje:

– Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

– O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

– Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej GOK Przywidz.

– Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną komisyjnie zniszczone.

– Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 533 661 119

Przywidz, dn. 27.11.2019 r.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu z siedzibą przy ul. Gdańskiej 15, 83-047 Przywidz. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych są przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na dane stanowisko pracy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej. Udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych, związanych z procedurą naboru na dane stanowisko pracy. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji procedury naboru na dane stanowisko pracy. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niepodanie danych dodatkowych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału Pana/Pani w procedurze naboru. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji procedury naboru na dane stanowisko pracy oraz w celach archiwalnych, a w przypadku danych dodatkowych do czasu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia (w zakresie danych dodatkowych) lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Możesz być zainteresowany

Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji w Przywidzu.
Aktualności
0 shares104 views
Aktualności
0 shares104 views

Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji w Przywidzu.

gokprzywidz - maj 03, 2024

Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja w Przywidzu jak i w całej Polsce przy pięknej słonecznej pogodzie. W Przywidzu odbyła…

Serdecznie zapraszamy na obchody Święta Uchwalenia Konstytucji!
Aktualności
0 shares70 views
Aktualności
0 shares70 views

Serdecznie zapraszamy na obchody Święta Uchwalenia Konstytucji!

gokprzywidz - kw. 20, 2024

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania. W tym roku spotkajmy się na dziękczynnej Mszy Św. po której w kościele wystąpią dla…

1058 rocznica Chrztu Polski
Aktualności
0 shares84 views
Aktualności
0 shares84 views

1058 rocznica Chrztu Polski

gokprzywidz - kw. 14, 2024

Dziś obchodzimy 1058 rocznicę chrztu Polski. Jest to symboliczny moment w historii naszego kraju, który okazał się przełomowy dla naszej…

Leave a Comment

Your email address will not be published.